Retourbeleid Mazeru cocktails

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger;
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit gebeurt schriftelijk via een e-mail naar info@mazerucocktails.be met vermelding van uw ordernummer. Of het kenbaar maken dient de consument te doen via het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Dit kan via een pakjesdienst naar keuze of de consument kan het product terugbrengen naar één van de locaties tijdens de openingsuren van de pop-up. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending;
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Retouradres voor pakjesdienst:
Mazeru cocktails
Gebouw B, Agoralaan 1/bus1
3590 Diepenbeek, België

Retouradres voor terugbrengen op locatie bij de fysieke winkel van Mazeru:

 • Agoralaan 1/bus1, 3590 Diepenbeek
 • Nog niet bekend

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de rekening van de consument. U kan deze kosten vermijden door het order te retourneren in één van de locaties bij de medewerkers van Mazeru. Indien u het order op deze manier wilt retourneren, kan u ons een e-mail sturen en op de locatie hier een bewijs van laten zien.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na melding van herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door STEP-Onderneming Mazeru of sluitend bewijs van terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode;

Retouradres voor terugbrengen op locatie bij de fysieke winkel van Mazeru:

 • Agoralaan 1/bus1, 3590 Diepenbeek
 • Nog niet bekend

 

 Uitsluiting herroepingsrecht

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet omdat voedingsmiddelen een beperkte houdbaarheid hebben en omwille van de garantie op hygiëne en juiste bewaaromstandigheden. Wij garanderen u dan ook dat u nooit voedingsmiddelen zal toegestuurd krijgen die werden geretourneerd door andere klanten.

Zie ook ‘Artikel 6-Herroepingsrecht’ in de ‘Algemene voorwaarden’.

PRIVACYBELEID Mazeru cocktails

Deze webshop is eigendom van STEP-onderneming Mazeru. STEP is een initiatief van UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers en stelt zich tot doel jonge mensen met kennis van zaken voor te bereiden op het zelfstandige beroep.

Introductie
Mazeru hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

STEP-onderneming Mazeru houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Identiteit onderneming
Als STEP-onderneming Mazeru zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgend e-mailadres: info@mazerucocktails.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door STEP-onderneming Mazeru verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Mazeru (uitvoering overeenkomst);
 • het verwerken van bestellingen;
 • meedelen van de status van bestellingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Mits toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen en verwerken)

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Om onze bestellingen te verwerken en te verzenden hebben wij een koppeling met Sendcloud. Deze ontvangt van ons uw adresgegevens (afleveradres) om de bestellingen te kunnen verzenden/leveren.

Uw online betalingen worden verwerkt door onze partner Stripe.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
STEP-onderneming Mazeru bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan één jaar bewaard.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy beleid staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.