Algemene voorwaarden Mazeru Cocktails

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Deze webshop is eigendom van STEP-onderneming Mazeru Cocktails. STEP is een initiatief van UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers en stelt zich tot doel jonge mensen met kennis van zaken voor te bereiden op het zelfstandige beroep. We zijn vier studenten van de hogeschool UCLL in Diepenbeek. Dit project maakt onderdeel uit van onze afstudeerrichting Bedrijfsmanagement keuzetraject KMO & Ondernemen.

 • Naam STEP-onderneming: Mazeru Cocktails
 • Maatschappelijke zetel: Agoralaan 1/bus 1, 3590 Diepenbeek
 • Zaakvoerders: Bogaerts Inias, Van Avesaath Niels, Lou Martens, Leandro Weyts, Klaas Beenaerts, Jorre Gielen
 • Telefoonnummer: +32 493 55 04 96
 • E-mailadres: info@mazerucocktails.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument;
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld;
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd;
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten; Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, zie ‘Artikel 6 – Herroepingsrecht’
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod;
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten;
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit gebeurt schriftelijk via een e-mail naar info@mazerucocktails.be met vermelding van uw ordernummer. Of het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (link!). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Dit kan via een pakjesdienst naar keuze of de consument kan het product terugbrengen naar één van de afhaalpunten bij de medewerkers van Mazeru Cocktails. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending; In ‘Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping’ wordt er meer informatie kenbaar gemaakt over de kosten bij een herroeping.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Retouradres voor pakjesdienst:
Mazeru Cocktails
Gebouw B, Agoralaan 1/bus1
3590 Diepenbeek, België

Retouradres voor terugbrengen op locatie bij de fysieke winkel van Mazeru Cocktails:

 • Agoralaan 1/bus1, 3590 Diepenbeek
 • Nog niet bekend

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. U kan deze kosten vermijden door het order te retourneren in één van de afhaalpunten bij de medewerkers van Mazeru Cocktails. Indien u het order op deze manier wilt retourneren, kan u ons een e-mail sturen en ontvangt u achteraf het adres waar u het product kan retourneren.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na melding van herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door STEP-Onderneming Mazeru Cocktails of sluitend bewijs van terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode;

Retouradres voor terugbrengen op locatie bij de fysieke winkel van Mazeru Cocktails:

 • Agoralaan 1/bus1, 3590 Diepenbeek
 • Nog niet bekend

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet omdat voedingsmiddelen een beperkte houdbaarheid hebben en omwille van de garantie op hygiëne en juiste bewaaromstandigheden. Wij garanderen u dan ook dat u nooit voedingsmiddelen zal toegestuurd krijgen die werden geretourneerd door andere klanten.

Zie ook artikel 6 herroepingsrecht.

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in inkooptarieven en accijnzen.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. In ‘Artikel 8 – Uitsluitingen herroepingsrecht’ is er meer informatie beschikbaar over de herroeping van voedingsmiddelen.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en workshops;
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt;
 3. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen;
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment dat de consument de bestelling aanvaardt, wordt het risico overgedragen naar de consument.
 5. STEP-Onderneming Mazeru Cocktails is niet verantwoordelijk voor de diensten van levering van een externe partner. Indien hieromtrent klachten zijn raden wij de klanten aan om contact op te nemen met onze pop up en proberen een oplossing te bedenken.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op het moment van de bestelling.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de bestelling niet te leveren.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd;
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft;
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en worden evt. discussies behandeld door de rechtbanken van Antwerpen – Hasselt. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 15 – Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

STEP-onderneming Mazeru Cocktails levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mazeru Cocktails de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

STEP-onderneming Mazeru Cocktails kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze webshop.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze webshop ter beschikking wordt gesteld, kan u ons via volgend e-mailadres contacteren: info@mazerucocktails.be

De inhoud van de webshop (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. STEP-onderneming Mazeru Cocktails geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop.

STEP-onderneming Mazeru Cocktails kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze webshop of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De webshop kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

STEP-onderneming Mazeru Cocktails verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

VERZENDBELEID Mazeru Cocktails

Er worden twee mogelijkheden aangeboden om de bestelling in ontvangst te nemen:

 • Leveren
 • Ophalen

De bestellingen worden klaargemaakt binnen de 2 à 4 werkdagen. Op drukke periodes, zoals bijvoorbeeld de eindejaarsperiode, kan het zijn dat deze termijn iets langer is. Ook tijdens onze examenperiode zullen we jullie zo goed mogelijk proberen verder te helpen. Gelieve er rekening mee te houden dat de termijn ook hier iets langer kan zijn.

Leveren
Er is een mogelijkheid om het product te laten leveren door de medewerkers van Mazeru Cocktails De levering kost 3 euro en is voor rekening van de klant.

Er wordt geleverd door onze medewerker uit Hasselt, in volgende gebieden:

3500 (Hasselt), 3800 (Sint-Truiden), 3830 (Wellen), 3570 (Alken), 3850 (Nieuwerkerken), 3540 (Herk-de-Stad), 3545 (Halen), 3560 (Lummen), (3550) Heusden-Zolder, (3520) Zonhoven

Er wordt geleverd door onze medewerker uit Vlijtingen, in volgende gebieden:

3717 (Herstappe), 3700 (Tongeren), 3730 (Hoeselt), 3732 (Schalkhoven), 3770 (Riemst), 3720 (Kortessem), 3721 (Vliermaalroot), 3722 (Wintershoven), 3723 (Guigoven), 3724 (Vliermaal), 3590 (Diepenbeek), 3740 (Bilzen), 3742 (Martenslinde) en 3746 (Hoelbeek).

Er wordt geleverd door onze medewerkers uit Lanaken, in volgende gebieden:

3690 (Zutendaal), 3620 (Lanaken), 3621 (Rekem), 3630 (Maasmechelen), 3631 (Boorsem), 3600 (Genk), 3665 (As), 3668 (Niel-Bij-As), 3650 (Dilsen-Stokkem).

Er wordt geleverd door onze medewerkers uit Leopolsburg, in volgende gebieden:

3980 (Tessenderlo), 3945 (Ham), 3970 (Leopolsburg), 3920 (Lommel), 3940 (Hechtel-Eksel)

Er wordt geleverd door onze medewerker uit Zutendaal, in volgende gebieden:

3690 (Zutendaal), 3600 (Genk), 3630, (Maasmchelen), 3665 (As), 3668 (Niel-Bij-As), 3723 (Dilsen-Stokkem), 3530 (Houthalen-Helchteren), 3620 (Lanaken)

Ligt uw afleverlocatie niet in één van deze gemeenten? Dan zal een externe transportfirma uw pakket bezorgen. Deze levering kost 5 euro en is voor rekening van de klant.

Niet thuis tijdens de levering?
Indien u niet thuis bent wanneer we uw bestelling komen leveren, steken we een briefje in de brievenbus. Hierop zal vermeld staan op welke afhaallocatie de bestelling opgehaald kan worden. We trachten uw bestelling af te leveren bij uw buren.

Ophalen
Verkies je liever om het product op te halen? Dit kan ook! We bieden namelijk vier afhaallocaties aan waarop uw bestelling opgehaald kan worden. Deze ophaling is uiteraard ook gratis!

De vier afhaallocaties zijn gevestigd in Hasselt, Leopolsburg, Vlijtingen, Lanaken en Zutendaal.

 • Adres Klaas
 • Adres Leandro
 • Adres Inias
 • Adres Lou en Niels
 • Adres Jorre

Het is mogelijk om tijdens het check-out proces een keuze te maken.

WETTELIJKE KENNISGEVING Mazeru Cocktails

Deze webshop is eigendom van STEP-onderneming Mazeru Cocktails. De STEP is een initiatief van UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers en stelt zich tot doel jonge mensen met kennis van zaken voor te bereiden op het zelfstandige beroep. Deze pop-up webshop is een afstudeerproject van studenten van de UCLL in de richting bedrijfsmanagement keuzetraject
KMO en ondernemen.

 • Naam STEP-onderneming: Mazeru Cocktails
 • Maatschappelijke zetel: Agoralaan 1/bus 1, 3590 Diepenbeek
 • Zaakvoerders: Bogaerts Inias, Van Avesaath Niels, Lou Martens, Leandro Weyts, Klaas Beenaerts, Jorre Gielen
 • Telefoonnummer: +32 493 55 04 96
 • E-mailadres: info@mazerucocktails.be